magyar  |  english  |   RSS Feed

Arheologie

Arheologie

În documentul de înfiinţare a Muzeului, fondatorii lui atrăgeau atenţia asupra bogăţiei vestigiilor cu caracter arheologic din Ţinutul Secuiesc, în acest sens, ei au stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale noii instituţii să fie colecţionarea, cercetarea şi valorificarea acestora. În cei 140 de ani care au trecut de la fondarea instituţiei, Colecţia de arheologie s-a îmbogăţit permanent, datorită generaţiilor de cercetători implicaţi în activitatea Muzeului. Materialul, care acoperă 35 de milenii de istorie, provine în general din arealul restrâns al instituţiei, dar în el se regăsesc în număr destul de mare şi vestigii arheologice de valoare deosebită, provenite din întreaga zonă a Bazinului Panonic.

În anul 1875, Colecţia era formată din cele aproximativ 1300 de monezi, cărămizi romane, materiale litice, piese de fier şi bronz, care se găseau în proprietatea familiei Cserey. Câteva piese mai valoroase au fost expuse la Budapesta în anul 1876, cu ocazia celui de-al VIII-lea Congres Internaţional de Preistorie şi Antropologie, organizat de părintele arheologiei maghiare, Flóris Rómer (1815-1889).

În primii ani de activitate ai Muzeului, Colecţia s-a îmbogăţit în special datorită donaţiilor şi achiziţiilor, dar din anul 1882, după preluarea custodiei instituţiei de către Géza Nagy, au început să fie efectuate şi primele cercetări arheologice proprii. Tot de numele lui Nagy se leagă şi prima organizare sistematică şi ştiinţifică a ansamblului numit pe atunci „colecţia de antichităţi”, care a fost împărţită, alături de cea de arheologie propriu-zisă, divizată la rândul ei în categorii: preistorie, epoca romană şi epoca migraţiilor, respectiv în categorii tematice distincte, cum ar fi colecţiile de armament, de orfevrărie, de numismatică.

În primele decenii ale secolului XX, sub conducerea lui Ferenc László şi Vilmos Csutak, a început procesul de evaluare şi cartografiere a potenţialului arheologic din Ţinutul Secuiesc, punându-se accentul în special pe Treiscaune. În acest sens, au fost efectuate primele cercetări arheologice sistematice la staţiunea paleolitică de la Sita Buzăului, aşezarea eneolitică de la Ariuşd, tumulii din Epoca Bronzului de la Eresteghin-Pivniţele Mari, castrele romane de la Boroşneu Mare şi Comalău etc. La organizarea, prelucrarea şi valorificarea patrimoniului arheologic au contribuit şi somităţi ale arheologiei naţionale şi internaţionale, de pildă Gábor Téglás (1848-1916), József Hampel (1849-1913), Mór Wosinszky (1854-1907), Vasile Pârvan (1882-1827), Vere Gordon Childe (1892-1957), István Kovács (1880-1955) sau Márton Roska (1880-1961).

Rezultatele a şapte decenii de cercetare arheologică asiduă au fost nimicite în mare măsură în cursul evacuării din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când cea mai valoroasă parte a Colecţiei a fost distrusă la Zalaegerszeg, în primăvara anului 1945.

Perioada postbelică a fost marcată de personalitatea lui Zoltán Székely, care, în cele cinci decenii de activitate, a cercetat un număr impresionant de situri arheologice, iar prin publicarea rezultatelor cercetării sale a contribuit la lărgirea orizonturilor preistoriei.

Antichităţii şi Evului Mediu, la nivel local şi naţional. Ca urmare a acestui demers ştiinţific, patrimoniul Colecţiei de arheologie a depăşit 100.000 de piese.

Cele mai reprezentative exemplare au fost prezentate de la început în cadrul expoziţiilor instituţiei, şi în prezent ele sunt integrate în expoziţiile de bază şi cele temporare.

Cele mai vechi urme ale prezenţei oamenilor în regiune provin din zona Sita Buzăului şi din peşterile din Cheile Vârghişului, fiind cunoscute din cercetările efectuate de Iulius Teutsch (1853-1934), Ferenc László, Márton Roska, respectiv István Dénes (1954-2005). Uneltele de piatră cioplită şi rebutul rezultat în urma realizării lor au o vechime de circa 35 de milenii, acestea fiind vestigiile grupurilor de vânători şi culegători din paleolitic, cultura aurignaciană, care au trăit în regiune către sfârşitul glaciaţiunii Würm.

După o perioadă de aproximativ treizeci de milenii, în care locuirea umană din regiune este aproape necunoscută, primii locuitori stabili îşi fac apariţia în cursul mileniului al şaptelea a. Chr. Din colecţia preistorică, vestigiile acestor culturi neolitice şi eneolitice reprezintă cea mai bogată parte a patrimoniului nostru. Aceasta cuprinde materialul arheologic aparţinând comunităţilor agrare ale culturilor neolitice (Starčevo-Criş, cultura Ceramicii liniare, Boian, Precucuteni), respectiv eneolitice (Ariuşd, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr şi Coţofeni), care au vieţuit în regiune până în mileniul patru a. Chr. Printre ele se găsesc obiecte de uz comun, cum ar fi vasele ceramice, uneltele de piatră cioplite sau şlefuite, unelte de os şi corn, dar şi obiecte de port şi podoabă din os şi scoici, sau piese cu caracter magico-religios (altare, figurine antropomorfe şi zoomorfe). Începând cu Neoliticul, se răspândesc urmele prelucrării metalelor (cupru şi aur), reprezentate la început prin obiecte de port şi podoabă (inele, mărgele, brăţări, pandantive), în timp ce, către sfârşitul perioadei, s-au înmulţit diferitele tipuri de unelte şi arme (topoare simple, topoare cu braţe în cruce, pumnale).

Unele dintre siturile arheologice cercetate au o rezonanţă internaţională. Astfel, situl de la Leţ-Varheghiu, cercetat de Zoltán Székely în anii 1949-1955, este extrem de important în stabilirea cronologiei Neoliticului timpuriu şi mijlociu. Aşezarea de pe Dealul Tyiszk de la Ariuşd – cercetată de Ferenc László (1907-1913, 1925) şi Zoltán Székely, în colaborare cu Academia Română (1968-1985) – este situl eponim al ramurii vestice a grupului cultural eneolitic timpuriu, cu ceramică pictată Ariuşd-Cucuteni-Tripolie.

Culturile clasice ale epocii bronzului (Schneckenberg, Wietenberg, Noua), care îşi începe evoluţia în cursul mileniului al treilea a. Chr., sunt bine reprezentate şi cunoscute în regiune, ca urmare a cercetării aşezărilor deschise (Albiş–Csíszér-kert, Sfântu Gheorghe–Avasalja etc.), a fortificaţiilor (Sânzieni–Perkő, Porumbenii Mici–Galath etc.) sau a necropolelor (Zăbala–Tatárhalom, Ozun–Tölgyhát etc.). Dintre produsele ceramice ale epocii, valoare estetică deosebită o au vasele din cultura Wietenberg, cu decor incizat, umplut cu pastă calcaroasă. Bronzul, aliaj al cuprului cu staniul, a fost metalul specific al perioadei, realizându-se din el unelte (ace, seceri, dălţi), obiecte de port şi podoabă (brăţări, pandantive) şi arme (săbii, topoare de luptă, vârfuri de lance).

Prima vârstă a fierului, care îşi are începuturile la finele mileniului al doilea a. Chr., este caracterizată de o largă răspândire a metalurgiei bronzului, atestată de numărul mare de depozite de bronzuri (depozite de unelte şi arme de bronz, adesea de câteva zeci de kilograme), descoperite la Belin, Cernat sau Zagon. Tot în această perioadă îşi face apariţia şi metalurgia fierului, una dintre cele mai vechi atestări provenind din săpăturile efectuate de Zoltán Székely, în aşezarea fortificată Hegyes de la Cernat, unde au fost descoperite topoare şi alte piese realizate din acest material.

În secolul al VII-lea a. Chr., regiunea intră în epoca istoriei scrise, odată cu apariţia şi stabilirea în zonă a sciţilor, veniţi din regiunile nord-pontice, ale căror vestigii, morminte cu inventar specific (vase ceramice, mărgele cu ochi de păun, podoabe de bronz) au fost descoperite la Sfântu Gheorghe şi Ozun. Tot în cadrul vestigiilor de origine scitică se înscrie spada de fier, cu mâner decorat în stil animalier, descoperită la Dobolii de Jos în anul 1880 şi păstrată în patrimoniul Muzeului până în 1972.

În perioada premergătoare cuceririi romane, sud-estul Transilvaniei a fost locuită de geto-daci. Vestigiile culturii materiale ale dacilor, constând în primul rând din ceramică, se regăsesc în majoritatea zonelor, atât în aşezări rurale deschise (Eresteghin, Sfântu Gheorghe–Bedeháza), aşezări fortificate (Bixad–Cetatea Vápa, Olteni–Leánykavár), cât şi în fortificaţii (Covasna–Cetatea Zânelor, fortificaţiile de la Jigodin). Prelucrarea metalelor preţioase este ilustrată de tezaurele de argint de la Sâncrăieni şi Surcea, aflate până în 1972 în patrimoniul Muzeului, după care au fost transferate la Bucureşti. Tot de daci se leagă şi apariţia circulaţiei monetare în regiune, atestată prin tezaure, constând din monede republicane romane, descoperite la Arcuş, Alungeni, Fotoş, Sfântu Gheorghe–Simeria, sau compuse din monede şi obiecte de podoabă, cum ar fi cele de la Ghelinţa şi Peteni.

Epoca romană a beneficiat de o cercetare relativ temeinică, patrimoniul Muzeului îmbogăţindu-se cu multe piese de valoare, provenite atât din cercetări sistematice, cât şi din descoperiri incidentale. Cercetările au fost îndreptate îndeosebi spre castrele din Treiscaune – Boroşneu Mare, Breţcu (antica Angustia), Comolău şi Olteni –, la care s-au adăugat cercetările lui Zoltán Székely şi în castrele de la Inlăceni şi Sărăţeni, respectiv în villa rustica de la Ciumăfaia, ale căror materiale se află, cel puţin în parte, în colecţiile noastre. O categorie distinctă a vestigiilor de factură romană este reprezentată de inscripţiile onorifice, altarele, monumentele funerare, fragmentele de edificii şi de statui, care sunt expuse în lapidariul Muzeului.

După părăsirea provinciei Dacia de către romani, regiunea a fost locuită de neamul germanic al goţilor, purtători ai culturii arheologice Sântana de Mureş – Cerneahov. Primele cercetări ale aşezărilor acestei perioade au început încă din 1883, sub conducerea lui Géza Nagy (Sfântu Gheorghe–Eprestető), fiind continuate de Ferenc László, Zoltán Székely şi de urmaşii lor. Cercetarea a dus la îmbogăţirea patrimoniului Colecţiei de arheologie, în timp ce rezultatele publicate au dus la o mai bună cunoaştere a perioadei timpurii din epoca migraţiilor. Singurul tezaur din această epocă – cel de la Valea Strâmbă, format din fibule, inele, brăţări (toate de argint) şi monede argint şi aur – a fost distrus în timpul evacuării din 1945.

Perioada târzie a migraţiilor a fost bine cercetată şi documentată, în Colecţia Secţiei găsindu-se în special materiale de origine slavă din secolele VII-XI, din aşezările de la Cernat, Poian, Reci sau Sfântu Gheorghe.

Vestigiile de sorginte medievală au reprezentat doar o mică parte a Colecţiei, în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, îmbogăţirea ei se datorează şi în acest caz activităţii de cercetare a lui Zoltán Székely.

În primele secole ale Regatului Ungar, sud-estul Transilvaniei a fost o regiune de graniţă, locuită sporadic de comunităţi de grăniceri, cum ar fi acelea ale căror necropole au fost descoperite şi cercetate la Peteni şi Zăbala. Începând cu secolul al XIII-lea, odată cu organizarea regiunilor aflate sub jurisdicţia comitelui secuilor, vestigiile (ceramică comună şi de lux, unelte, arme) devin mult mai numeroase, fapt atestat de descoperirile efectuate în aşezările de la Angheluş, Arcuş, Cernat sau Chilieni, respectiv în fortificaţii (ex. Cetatea Turia–Bálványos). Descoperirile acestei epoci au fost valorificate în Expoziţia de bază medievală, organizată împreună cu Secţia de istorie. Paleta cercetărilor din a doua jumătate a secolului XX s-a întregit cu un nou tip de cercetare, cel al monumentelor ecleziastice, fiind săpate bisericile de la Reci, Arcuş–Szentegyházasdomb, Petriceni–Faluhely, respectiv capelele ruinate de la Alungeni, Cernat–Szentkert sau Valea Crişului.

Direcţia de cercetare trasată de către Zoltán Székely este continuată şi în prezent, prin cercetarea aşezărilor (Filia–Dobó), monumentelor ecleziastice (Albiş, Dalnic, Pădureni, Saciova, Sâncrai), respectiv a fortificaţiilor (complexul de fortificaţii medievale timpurii din Pădurea Rika sau Cetatea Ika de la Cernat).

Colecţia de numismatică, parte a patrimoniului Secţiei de arheologie-istorie, şi-a început evoluţia cu cele circa 600 de monede diverse, aflate în posesia familiei Cserey. Până în 1929, patrimoniul numismatic a ajuns la peste 3800 de piese, formând un ansamblu destul de eterogen, în care se găseau atât monede antice (cca. 700 de bucăţi – greceşti, romane, sasanide, persane etc.), cât şi medievale (42 de monede de la emitenţi diferiţi), ale principilor transilvăneni (câteva sute de piese), respectiv monede moderne, care reprezentau majoritatea Colecţiei. De asemenea, din Colecţie făcea parte şi un număr relativ mare de bancnote. Prima organizare a Colecţiei se leagă de numele lui István Kovács, care, în perioada interbelică, a început organizarea şi catalogarea ei.

După pierderile din anul 1945, Colecţia de numismatică şi-a revenit relativ greu (în cele şapte decenii care au trecut, a fost inventariat doar un număr de 967 monede), majoritatea noilor achiziţii provenind în special din cercetările arheologice, tezaurele monetare, cum ar fi cel de monede din secolul al XV-lea, relativ mare, descoperit în cursul cercetării vechii biserici de la Vârghiş.


26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
01.01.2016
Obiectele de incontestabilă valoare, pe care istoria tâmplăriei le consemnează drept adevărate opere de artă, sunt scaunele create de 'breasla tâmplarilor'.[ detalii ]
28.01.2016
Vernisajul expoziției-eveniment „Comorile României” va avea loc în data de 28 ianuarie 2016, începând cu ora 16:00, la Muzeul Național al Chinei din Beijing, Republica Populară Chineză. [ detalii ]
07.01.2016
Muzeul Naţional Secuiesc deschide Expoziţia comemorativă Fóris Pál - fotograful Muzeului Naţional Secuiesc, joi, 7 ianuarie 2016, ora 18.[ detalii ]
08.12.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
17.10.2015
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 octombrie a.c.[ detalii ]
15.10.2015
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe vă invită la vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului clujean Kolozsi Tibor, care va avea loc joi, 15 octombrie a.c. la orele 18:00, în grădina muzeului. [ detalii ]
2015.09.24
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
05.08.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, la Sediu[ részletek ]
30.07.2015
Muzeul Naţional Secuiesc va găzdui, în perioada 30 iunie–6 septembrie, expoziţia cea mai prestigioasă, dar cel puţin cea mai valoroasă în privinţa valorii exponatelor, din istoria sa. [ detalii ]
15.05.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante[ detalii ]
28.04.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László Târgu Secuiesc[ detalii ]
27.04.2015
Cu ocazia zilei de naștere am organizat o expoziție-colaj intitulată „Give me five!” , a cărei deschidere va avea loc pe data de 28 aprilie 2015, marți la orele 19.[ detalii ]
06.04.2015
În săptămâna 6 - 12 aprilie 2015 va avea loc ce-a de a VI-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
18.03.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup Exemple pentru scaun non-universal care va avea loc pe data de 18 martie 2015 la orele 18:00. [ detalii ]
12.03.2015
Expoziția itinerantă de antropologie "Oasele vorbitoare" a sosit la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe de la Muzeul de Științe ale Naturii din Budapesta. [ detalii ]
12.02.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei VÂNĂTOARE DE VISE de Igor BUHAROV (Kornél SZILÁGYI), Ivan BUHAROV (Nándor HEVESI) și Vasile CROAT (László HORVÁTH), care va avea loc pe data de 12 februarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
15.01.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Ágnes PÉTER din Ungaria intitulat Geometria apei care va avea loc pe data de 15 ianuarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
17.12.2014
SALON VIDEO și MAGMA vă invită la vernisajul expoziției - arhivă salonvideo_SUBmissions pe data de 17 decembrie 2014, ora 19.00 la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
03.12.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de studio a artistei Tünde MÁRKOS din Cluj-Napoca, intitulat PIATRA ARUNCATĂ care va avea loc pe data de 3 decembrie 2014 la ora 19. Expoziția va fi deschisă de Alexandru POLGÁR.[ detalii ]
19.11.2014
Muzeul Naţional Secuiesc le propune vizitatorilor o Expoziţie cu cele mai alese donaţii, care au intrat în bogata Colecţie a instituţiei noastre, în perioada 2009-2014. [ részletek ]
13.11.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Nita MOCANU, intitulat Jurnalul unei disctuţii despre educaţie şi altele care va avea loc joi, 13 noiembrie 2014.[ detalii ]
11.09.2014
Magda CSUTAK // expoziţie personală[ detalii ]
29.07.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei video art intitulat HOT Pixels care va avea loc marţi, 29 iulie 2014, orele 19. [ detalii ]
17.07.2014
Pe 17 iulie 2014, ora 18, în incinta Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, va avea loc vernisajul expoziţiei De la Homorod la Paris, dedicată sculptorului Victor Roman (1937-1995). [ detalii ]
28.06.2014
LÖRICZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN[ detalii ]
02.06.2014
Miercuri, începând cu ora 19.00, Muzeul Naţional Secuiesc găzduieşte un concert simfonic extraordinar, susţinut de Orchestra de Cameră Georgius şi Orchestra de Cameră Ciuc.[ detalii ]
10.05.2014
Pe data de 10 mai 2014 va avea loc a treia ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, dedicată aniversării păsărilor și arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe. [ detalii ]
28.04.2014
A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt Ivan Ladislav GALETA horvát képzőművész egyéni kiállításának megnyitójára, 2014. április 28-án, hétfőn 18 órára.[ detalii ]
09.04.2014
În săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 va avea loc ce-a de a V-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
13.03.2014
Vă invităm în Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA la vernisajul expoziției de pictură, cu titlul “Trei artişti, trei generaţii, o familie”. [ detalii ]
14.02.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Apor FERENCZ S. intitulat PARALLEL STORIES. [ detalii ]
17.01.2014
În onoarea 1 000 051-lea aniversării artei la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA va fi expus o selecție din expoziția de bază, intitulat :colecţia[ detalii ]
15.01.2014
Minerale, roci şi fosile din Ţinutul Secuiesc[ detalii ]
17.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Szabó András care va avea loc marţi, 17 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
12.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat COULEUR LOCALE 2 care va avea loc joi, 12 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
16.11.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup al artiştilor George Drimbau, Kozma Levente, NEURO, Fra Pio & flo' intitulat BAƆKUP care va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
29.10.2013
În data de 29 octombrie 2013, ora 18, Muzeul Național Secuiesc deschide expoziția dantelelor transilvănene.[ detalii ]
17.10.2013
În perioada 15-30 octombrie 2013 Asociația Klavier Art organizează turneul JOC, susținut de pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, alături de muzicologul Irina Nițu, în 12 orașe și comune din județele Harghita și Covasna.[ detalii ]
10.10.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat VIBRAȚII STIMULATE care va avea loc joi, 10 octombrie 2013, orele 19.[ detalii ]
09.06.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Alexandru ANTIK, intitulat "Viziune - Memorie – Reconstituire" care va avea loc joi, 05 septembrie, 2013 la orele 18:00[ detalii ]
16.08.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat ÎN FAMILIE 2. care va avea loc vineri, 16 august 2013, orele 19.[ detalii ]
12.07.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Attila POKORNY, intitulat Frecvenţe Naturale care va avea loc vineri 12 iulie 2013, orele 19.[ detalii ]
22.06.2013
Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe organizează sâmbătă, 22 iunie 2013, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor.[ detalii ]
18.05.2013
Programul începe la ora 20:00 în Sala Cavalerilor, Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe, str. Kós Károly nr.10., şi este gratuit participanţilor.[ detalii ]
08-09.05.2013
Casa de licitații Artmark invită personalitățile locale, presa și iubitorii de artă la un eveniment cultural unic, Expoziţia de Vechi Maeștri ai Artei Românești, miercuri, 8 mai, la Centrul de Cultură Arcuș și joi, 9 mai, la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
23.04.2013
Zoltán Szegedy-Maszák & Márton Fernezelyi [ detalii ]
25.04.2013
Cu ocazia Anului Memorial Károly Kós vă invităm la expoziţia comemorativă "Lumea lui Károly Kós, 1912", organizat de Arhivele Capitalei Budapesta împreună cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Fundația Cimbora vă invită la expoziția artistului Zoltán MOLNÁR (HU) intitulat Transilvania, Moldova (1996-2012) şi lansarea cărții Păduri de lumină. [ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Orsolya BAÁSZ şi Lehel SZABÓ, intitulat ÎN FAMILIE 1. care va avea loc joi, 7 martie 2013, orele 19. [ detalii ]
27.02.2013
Vă invităm la recitalul olimpicilor Liceului de Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
12.02.2013
MAMŰ- Expoziţia aniversară de 35 de ani[ detalii ]
04.02.2013
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
18.01.2013
Selecție din colecțiile MAGMA (Sfântu Gheorghe) şi Fundația ARTeast (Târgu Mureş)[ detalii ]
19.01.2013
Selecţie din colecţia de desene şi fotografii ale Muzeului de etnografie din Budapesta[ detalii ]
07.12.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artiştilor Dénes Miklósi şi Szilárd Miklós, intitulat MIKLÓSI VS. MIKLÓS care va avea loc vineri, 7 decembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
14.11.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat cameră atelier subsol al artistului József BOB care va avea loc miercuri, 14 noiembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
19.10.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat INTIM a artistei Enikő DACZÓ care va avea loc vineri, 19 octombrie, 2012, orele 19:00[ detalii ]
18.10.2012
Steme şi sigilii ale Ţinutului Secuiesc[ detalii ]
24.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc s-a îmbogăţit cu zeci de mii de fotonegative a artistului fotograf Bortnyik György. [ detalii ]
19.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc organizează miercuri, 19 septembrie 2012, orele 19, o întâlnire pentru a marca 100 de ani de la construirea sediului său. [ detalii ]
15-16.09.2012
Weekend de jonglerie & dans cu focul pe 15-16 septembrie 2012 în curtea Muzeului Național Secuiesc[ detalii ]
14.09.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat MAYBE3 SFÂRŞITUL LUMILOR care va avea loc vineri, 14 septembrie, 2012 la orele 19.[ detalii ]
17.08.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției new media intitulat Lupul și mielul care va avea loc vineri, 17 august, 2012, orele 19:00. [ detalii ]
24.07.2012
Vernisajul expoziţiei comemorative Bánffy Miklós, organizat în colaborare cu Muzeul de Istorie a Teatrului din Budapesta, care poate fi vizitată până în data de 24 septembrie[ detalii ]
01.07.2012
Începând cu 1 iulie 2012, Galeriile de Artă ale Muzeului Naţional Secuiesc îşi încetează activitatea, în toate spaţiile sale urmând a se desfăşura lucrari de reabilitare şi de reorganizare muzeală.[ detalii ]
19.07.2012
Curtea Muzeului Naţional Secuiesc este un spaţiu viu, unde creaţiile naturii se amestecă cu operele unor artişti, într-o armonie perfectă şi plină de surprize pentru vizitatori, dar chiar şi pentru gazde. [ detalii ]
17.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Zsolt Fekete, intitulat NU MĂ TEM care va avea loc marţi, 17 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
06.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Károly ELEKES, intitulat TUNNING care va avea loc vineri, 06 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
08.06.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului József BARTHA, intitulat BULETIN / Intervenții care va avea loc vineri, 08 iunie, 2012 la orele 19:00.[ detalii ]
01.06.2012
Muzeul Naţional Secuiesc participă cu obiecte din colecţia de etnografie şi documente din fototecă la expoziţia temporară intitulată Copilăria de altădată, la ţară organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României (Bucureşti).[ detalii ]
18.05.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției Csaba FÜRJESI , intitulat Sfere, care va avea loc marți, 18 mai 2012, orele 15:00[ detalii ]
14.05.2012
Fundatia ProNatura impreuna cu Societatea Ornitologica Romana implementeaza in parteneriat proiectul "Delta Dunarii ne priveste pe toti.Ne implicam impreuna!"[ detalii ]
17.05.2012
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
23.04.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Casa cu Arcade vă invită la vernisajul expoziției doctoranzilor Academiei de Arte Plastice din Budapesta, intitulat NECUNOSCUTUL COMUN care va avea loc marți, 23 aprilie 2012, orele 19, Casa cu Arcade, P- ța Libertății nr. 7.[ detalii ]
03.04.2012
A 3a ediţie a acţiunii "Săptămâna familei, săptămâna fără TV" va avea loc în săptămâna 2-6 aprilie 2012. [ detalii ]
16.03.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Ilona NÉMETH şi Jaro VARGA din Slovacia, intitulat MAESTRUL şi UCENICUL 4[ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2014.